Syntetisk lastesurring

 

Bruk i uønskede miljøer

Temperatur påvirkning

Syntetisk surring er beregnet for bruk og lagring innenfor følgende temperatur intervall:
  a) polyester (PES) :      -40º  til  +120º  C.
  b) polyamide (PA)  :      -40º  til  +100º  C.
  c) polypropylen (PP) :   -40º  til  +  80º  C.

Disse intervallene kan variere avhengig av kjemisk miljø. I slike tilfeller kontaktes Erling Haug AS for mer informasjon. 

Endringer i temperaturen under frakt, kan påvirke styrken i de syntetiske surringene. Sjekk strekken i varme områder. 

Sure/alkaliske forhold og kjemiske påvirkninger på syntetiske surringer

De materialer som er brukt i produksjon av surringer har selektiv mostand mot kjemikalier.

Kontakt Erling Haug dersom surringene skal utsettes for kjemikalier.  Merk at kjemisk påvirkning kan øke med stigende temperatur. Motstandskraften mot kjemikalier er slik:

  a) Polyester (PES) påvirkes ikke av mineraliske syrer, men skades av alkaliske.
  b) Polyamid (PA) påvirkes ikke av alkalier, men angripes av mineraliske syrer.
  c) Polypropylen (PP) påvirkes lite av syrer og alkalier, passer derfor godt hvor det er krav til
      høy motstanskraft mot kjemikalier, unntatt løsemidler.

Uskadelige syrer og alkalier kan ved fordampning bli så konsentrerte at de kan gjøre skade på surringene. Forurensede surringer bør tas ut av drift omgående, spyles med kaldt vann, luft tørkes og overlates til sakkyndig person for kontroll.

Surringer og beslag/kjetting i klasse 8, bør ikke brukes i sure miljøer. Kontakt med syrer og sur damp medfører sprøhet i material kl. 8.  Kontakt Erling Haug AS for mer informasjon.

Teknisk informasjon

Generelt

Sjekk mot gjeldende bestemmelser (f.eks. TSVFS og/eller NS-EN) hvilken lastesurrings kapasitet eller bruddstyrke som kreves for sikring av lasten i respektive retninger, og for en beregning av antall surringer som kreves for transporten. Lasten skal under transport være så sikret, at den kan motstå en kraft fremover som er minst like stor som hele lastens vekt. Bakover og til sidene minst halve lastens vekt.

Last som kan lekke, ryke eller virvles bort skal sikres eller overtrekkes til slik at lasten ikke blir en risiko for andre trafikanter. Barkrester etter tømmerlossing skal børstes bort. Nett er mye brukt beskyttelse ved f.eks. transport av avfall og flis. For farlig gods kan det finnes ytterligere forskrifter som må følges.

Lastesikringsmetoder
Sikring av last kan gjøres på følgende måter:
   
   -Sperring
   -Surring - med syntetisk fiberband, kjetting, ståltau eller fiber tau
   -Låsing
   -Kombinasjon av disse

For visse typer gods må materialet være av en spesiell type.

Til surring hører også beslag, surringsspenner og andre festeanordninger

Merking
Alle surringer er utstyrt med etikett / merkebrikke fra produsent, som inneholder lastesurringskapasitet (LC), bruddlast, lengde og produksjonsdato

Sikker bruk

Generelt

Kontroller at surringen/kjettingen ikke skades av skarpe kanter på lasten, Foreta visuell kontroll på surringsutstyret før og etter bruk.

Bare surringer med lesbar merking skal brukes.

Surringer må ikke overbelastes, kun håndkraft skal brukes ved stramming, maks 500N (50daN=50kg). Mekaniske hjelpemidler som stenger og rør skal ikke brukes til stramming så lenge de ikke er en del av surringen.

Surringer skal aldri brukes om de knytt eller om kjettingen er sammenkoblet med skruer.

Skader på etiketter og merkebrikker unngås ved å holde de borte fra lastens hjørner eller om mulig borte fra lasten.

Surringen/kjettingen og lasten eller begge deler, skal beskyttes mot slitasje og skade ved å benytte beskyttelse/mellomlegg og/eller hjørnebeskyttelse.

Valg av surring

Ved valg og spesifisering av surringer, skal det tas hensyn til  lastekapasitet, bruksmetode og hvilken type last som skal surres. Størrelse, form, vekt på lasten, bruksmåten, transportmiljø og lastens beskaffenhet påvirker valg av surring.

Ved friksjons surring av frittstående last, skal av stabilitetsmessige hensyn, minst 2 stk. surringer brukes, og ved diagonalsurring skal minst 4 stk. surringer brukes.

Surrings kjetting (HLL) med en innvendig lenkelengde  mellom 3xd og 6xd, skal bare brukes til surring av tømmer på kjøretøy, og er ikke tillatt brukt som vanlig surring.

Planlegging og forberedelser

Den valgte surringen skal være både tilstrekkelig sterk og har rett lengde. Grunnleggende surringsregler er:

  a) planlegg surringens plassering og bruk før transporten starter
  b) før lasten surres, skal eventuelt løfteutstyr fjernes.
  c) planlegg surringen dersom ikke all lasten skal losses på samme sted
  d) beregn antall surringer i henhold til gjeldende bestemmelser
  e) kun de surringer som er beregnet for friksjons surring skal brukes til friksjons surring
  f) kontroller surrings strekken med jevne mellomrom, spesielt rett etter at transporten har startet

På grunn av ulike egenskaper og strekk ved belastning, skal ikke ulike surringer benyttes på samme last (eks surringskjetting og syntetisk surring).  Det må og tas hensyn til at tilhørende komponenter og festeanordninger skal passe til valgte surring.  Bruk av tilnærmet samme surring er tillatt.

Ved bruk av flate kroker (type TF5020) skal de belastes over hele sin egen bredde

Lassing og lossing

Forsikre deg om at stabiliteten på lasten er uavhengig av surringen og at surringen kan slakkes uten at lasten faller av kjøretøyet og utsetter personer for fare. Om nødvendig koble fra løfteutstyret beregnet for videre transport, før surringen slakkes, for å forhindre utilsiktede bevegelser på lasten. Dette gjelder også surringsutstyr med kontrollert lossing.

Før man starter lossing, skal surringene løsnes.

Vær oppmerksom på lavthengende kabler ved lasting, lossing og surring.

Kontroll og vedlikehold

Surringer skal kastes eller returneres til Erling Haug AS for reparasjon, om de viser tegn på skade.
Følgende anses å være skade :

For surringen
  a) bare syntetisk surring med identifikasjon skal repareres
  b) om surringen kommer i kontakt med kjemikalier, skal den tas ut av bruk og Erling Haug AS skal 
      kontaktes.
  c) surring skal kasseres ved følgende skader: riv- og sårskader, bruddanvisning på den
      bærende fiberen og/eller på sømmen. Missdannelser som følge av at surringen har vært
      utsatt for høy temperatur

For kjettingen
  a) utvendige sprekker
  b) forlengelse på mer enn 3%
  c) slitasje på mer enn 10% av opprinnelig diameter
  d) synlige deformasjoner

For komponeneter og festeanordninger
  a) deformasjoner
  b) sprekker
  c) tydelig slitasje
  d) tegn på korrosjon